โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คืออะไรและมีความเป็นมาอย่างไร ?

การพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์

‘โปรแกรมคอมพิวเตอร์’ คือ ชุดคำสั่งที่จะทำงานเมื่อยามคอมพิวเตอร์สั่งการ โดยภายในคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง จำเป็นต้องใช้โปรแกรมหลายๆตัวเพื่อสั่งงาน รวมทั้งดำเนินงานตามชุดคำสั่งในหน่วยประมวลผลกลาง

โปรแกรม เกิดขึ้นมาจากการ ‘เขียน’ โดยฝีมือของนักเขียนโปรแกรม ซึ่งเราเรียกว่า ‘Programmer’ โดยการใช้ภาษาประเภทต่างๆ จน

การพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์กระทั่งสามารถแปลงรหัสเครื่อง ซึ่งประกอบด้วยชุดคำสั่งที่คอมพิวเตอร์กระทำตามคำสั่ง ได้โดยตรงจากรหัสต้นฉบับ ซึ่งเป็นแบบที่มนุษย์อ่านได้ หรืออีกแบบหนึ่งก็คือมันสามารถกระทำได้ด้วย ‘Interpreter’ พุดง่ายๆคือ จะให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรก็ต้องเขียนคำสั่งป้อนเข้าไป โดยต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอน นอกจากนี้ในแต่ละขั้นตอน จะต้องทำอย่างละเอียดจนเกิดความสมบูรณ์ จนเกิดงานที่เรียกว่า “โปรแกรม” ขึ้นมา

โดยคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานพร้อมอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ ในด้านคิดคำนวณอย่างรวดเร็ว แม่นยำ มันสามารถจดจำข้อมูล ได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยปฏิบัติงานตามลำดับขั้นของโปรแกรม นอกจากนี้มันยังมีความสามารถในด้านอื่นๆอีกมาก เช่น ขั้นตอนเปรียบเทียบ , รับ-ส่งข้อมูล , การจัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาล เป็นต้น

ภาษาและการถือกำเนิดของโปรแกรม

ภาษาโปรแกรม ได้ออกแบบมาเพื่อสร้างคำสื่อสารแก่ชุดคอมพิวเตอร์ โดยภาษาในยุคเริ่มต้นนั้น ถือกำเนิดขึ้นมาก่อนที่คอมพิวเตอร์จะถูกสร้างขึ้นเสียอีก มันถูกเขียนขึ้นมาเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องทอผ้า กับเปียโน หลังจากนั้นภาษาโปรแกรมต่างๆ ก็ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ

ภาษาซี

จัดเป็นภาษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตลอดกาลทั่วโลก นอกจากนี้ตัวแปลของภาษาซี ก็ยังมีเปิดให้ใช้งานสำหรับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ อย่างกว้างขวาง ความเป็นมาของภาษาซีมาพร้อมกับการพัฒนาระบบปฏิบัติการ Unix โดยรุ่นดั้งเดิมของระบบ Unix บน PDP -11ถูกพัฒนาขึ้นจากภาษา Assembly เมื่อปี ค.ศ.1973จึง ทำให้ภาษาซีเกิดประสิทธิภาพขึ้นอย่างน่าพอใจ และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบัน

การออกแบบโปรแกรม                                                                                                            

การออกแบบโปรแกรมนั้น เป็นขั้นตอนที่ ‘Programmer’ จะต้องลงรหัส นอกจากนี้ขั้นตอนการออกแบบการทำงานในโปรแกรมอาจใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยเพื่อออกแบบ เช่น คำสั่งลำลอง หรือผังงาน เป็นต้น โดยการออกแบบโปรแกรมโดยรวมนั้นคุณไม่จำเป็นต้อง มีความกังวลกับภาษาเท่าไหร่นัก แต่ให้มุ่งความสนใจไปยังลำดับขั้นตอนในการประมวลผลมากกว่า

การพัฒนาโปรแกรม

การพัฒนาโปรแกรมที่ดี ต้องเริ่มจากขั้นตอนวิเคราะห์ปัญหา เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุง ซึ่งมันประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่

  • กำหนดวัตถุประสงค์ของชิ้นงาน เพื่อนำมาคิดต่อว่าโปรแกรมนี้ต้องทำการประมวลผลอย่างไรบ้าง
  • ดูข้อมูลนำเข้า เพื่อให้ทราบว่าคุณจะต้องนำข้อมูลอะไรบ้าง เข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลมีคุณสมบัติอย่างไร รวมถึงลักษณะและรูปแบบของข้อมูลชนิดต่างๆอย่างละเอียด
  • ดูการประมวลผล เพื่อให้ทราบว่าโปรแกรมนี้ มีขั้นตอนประมวลผลอย่างไร รวมทั้งมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง